Tăng Lữ & Quái Vật

456
Crystal Warlock

Level 1: Đòn đánh thường gây ra “sát thương phép”. Sau khi hành động, lính phục hồi 10% HP. Khi bị đánh bằng sát thương vật lý, lính phản lại 10% sát thương.

Level 10: Đòn đánh thường gây ra “sát thương phép”. Sau khi hành động, lính phục hồi 30% HP. Khi bị đánh bằng sát thương vật lý, lính phản lại 30% sát thương.

HP 43 ATK 37 DEF 22 MDEF 19 Range 2 Grid 3

 

Forest priest

Level 1: Full Thuộc tính + 2%. Đòn đánh thường gây ra “sát thương phép”. Hiệu ứng hồi máu của tướng tăng 5%. Khi sử dụng kỹ năng lên lính phe ta, có 30% cơ hội để xóa 1 debuff

Level 10: Full Thuộc tính + 30%. Đòn đánh thường gây ra “sát thương phép”. Hiệu ứng hồi máu của tướng tăng 15%. Khi sử dụng kỹ năng lên lính phe ta, có 100% cơ hội để xóa 1 debuff

HP 40 ATK 31 DEF 20 MDEF 23 Range 2 Grid 3

 

 

Bishop

Level 1: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Hiệu ứng hồi máu của tướng tăng thêm 5%. Khi HP của lính> 80%, Def tăng 10%.

Level 10: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Hiệu ứng hồi máu của tướng tăng thêm 15%. Khi HP của lính> 80%, Def tăng 30%.

 

HP 34 ATK 31 DEF 20 MDEF 28 Range 2 Grid 3

 

Holy Knight

Level 1: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Hiệu ứng hồi máu của tướng tăng thêm 5%. Khi HP của lính> 80%, Def tăng 10%.

Level 10: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Hiệu ứng hồi máu của tướng tăng thêm 15%. Khi HP của lính> 80%, Def tăng 30%.

 

HP 36 ATK 34 DEF 22 MDEF 26 Range 2 Grid 5

 

Shrine Maiden

Level 1: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Khi bị tấn công vật lý, tất cả sát thương nhận vào giảm 30% khi HP của lính là 100%

Level 10: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Khi bị tấn công vật lý, tất cả sát thương nhận vào giảm 75% khi HP của lính là 100%

 

HP 36 ATK 31 DEF 17 MDEF 28 Range 2 Grid 3

 

Exorcist

Level 1: Khi chiến đấu chống lại hệ Quỷ, Atk tăng 10%. Khi tấn công các đơn vị không phải là hệ Quỷ, Def tăng 10%

Level 10: Khi chiến đấu chống lại hệ Quỷ, Atk tăng 30%. Khi tấn công các đơn vị không phải là hệ Quỷ, Def tăng 30%

HP 40 ATK 37 DEF 22 MDEF 23 Range 2 Grid 3

 

 

Zealot

Level 1: Khi HP của lính trên 80%, cứ mỗi buff được thêm vào, Atk, Def, Mdef của lính tăng 5%. (Lên đến 15%)

Level 10: Khi HP của lính trên 80%, cứ mỗi buff được thêm vào, Atk, Def, Mdef của lính tăng 15%. (Lên đến 45%)

 

HP 36 ATK 40 DEF 20 MDEF 20 Range 2 Grid 3

 

 

Sorceress

Level 1: Các đòn đánh thường gây ra “sát thương phép”. Khi HP của lính là 100%, tấn công và phòng thủ phép thuật tăng 15%.

Level 10: Các đòn đánh thường gây ra “sát thương phép”. Khi HP của lính là 100%, tấn công và phòng thủ phép thuật tăng 45%.

 

HP 34 ATK 40 DEF 17 MDEF 28 Range 2 Grid 5

 

 

Necromancers

Level 1: Khi HP của lính là 0% và khi tấn công, lính hồi 15% HP sau trận chiến. Khi tấn công không phải lính hệ Quái vật và Tăng Lữ, tấn công tăng thêm 10%

Level 10: Khi HP của lính là 0% và khi tấn công, lính hồi 45% HP sau trận chiến. Khi tấn công không phải lính hệ Quái vật và Tăng Lữ, tấn công tăng thêm 30%

 

HP 40 ATK 40 DEF 22 MDEF 20 Range 1 Grid 5

 

Fire Archer

Level 1: Khi HP của lính là 0% và khi tấn công, quân lính hồi 15% HP sau trận chiến. Sau trận chiến, gây sát thương cố định = 5% HP của địch.

Level 10: Khi HP của lính là 0% và khi tấn công, quân lính hồi 45% HP sau trận chiến. Sau trận chiến, gây sát thương cố định = 5% HP của địch.

 

HP 34 ATK 40 DEF 20 MDEF 19 Range 2 Grid 3

 

Spider Demon

Level 1: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Có 30% xác suất để giảm lực di chuyển của địch -2 và Mdef -20%

Level 10: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Có 75% xác suất để giảm lực di chuyển của địch -2 và Mdef -20%

 

HP 43 ATK 37 DEF 22 MDEF 22 Range 2 Grid 5

 

 

Wizard

Level 1: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Tấn công, phòng thủ phép thuật tăng 10% khi tấn công.

Level 10: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Tấn công, phòng thủ phép thuật tăng 30% khi tấn công.

 

HP 34 ATK 47 DEF 19 MDEF 23 Range 2 Grid 3

 

Necromancers

Level 1: Khi HP của quân lính là 0% và khi tấn công,lính hồi 15% HP sau trận chiến. Khi bị tấn công ngoài Tăng Lữ và Quái Vật, Def tăng 10%

Level 10: Khi HP của quân lính là 0% và khi tấn công,lính hồi 15% HP sau trận chiến. Khi bị tấn công ngoài Tăng Lữ và Quái Vật, Def tăng 30%

 

HP 43 ATK 40 DEF 22 MDEF 19 Range 1 Grid 3

 

Punisher
Level 10: Khi bị tấn công và vào trận, sát thương nhận -20%. Khi lính này không có debuff, nó không thể bị giết trong một lần tấn công, thay vào đó sẽ phục hồi 20% HP. Sau đó, lính mất 20% HP tối đa. (Chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi trận)

Range: 1, Move: 3 48HP|34ATK|22DEF|22MDEF

Heroes : Chris, Ledin, Anna

 

Forbidden Alchemist
Level 10: Đòn đánh thường gây sát thương phép. Sau khi kết thúc hành động, hồi 30% HP của lính. Khi HP lính > 80%, phạm vi đánh +1, tấn công + 30%.

Range: 2, Move: 3 40HP|40ATK|20DEF|19MDEF

Heroes : Lana, Maiya, Rachel, Chris, Gerold & Layla

Bài trướcPhi Binh & Thuỷ Binh
Bài tiếp theoBộ Binh