Sophia

473

Thiên Phú : 

2-Star Khi sử dụng kỹ năng buff lên phe ta: Hiệu ứng hồi máu nhận được + 10%. DEF tăng 15%. Kéo dài 2 lượt.
3-Star Khi sử dụng kỹ năng buff lên phe ta: Hiệu ứng hồi máu nhận được + 20%. DEF tăng 17%. Kéo dài 2 lượt.
4-Star Khi sử dụng kỹ năng buff lên phe ta: Hiệu ứng hồi máu nhận được + 20%. DEF tăng 20%. Kéo dài 2 lượt.
5-Star Khi sử dụng kỹ năng buff lên phe ta: Hiệu ứng hồi máu nhận được + 30%. DEF tăng 25%. Kéo dài 2 lượt.
6-Star Khi sử dụng kỹ năng buff lên phe ta: Hiệu ứng hồi máu nhận được + 30%. DEF tăng 30%. Kéo dài 2 lượt.

Mở bonds DEF : Jugler

Mở bonds ATK : Dieharte

Đồ Tham Khảo :

Bài trướcSonya
Bài tiếp theoVargas