Narm

517

Thiên Phú :

2-Star Khi tấn công, ATK tăng 5%, khiến lực di chuyển của địch giảm đi 3. Duy trì trong 1 turn. (hiệu ứng này cần giãn cách 3 turn mới được kích hoạt tiếp.)
3-Star Khi tấn công, ATK tăng 7%, khiến lực di chuyển của địch giảm đi 3. Duy trì trong 1 turn. (hiệu ứng này cần giãn cách 3 turn mới được kích hoạt tiếp.)
4-Star Khi tấn công, ATK tăng 10%, khiến lực di chuyển của địch giảm đi 3. Duy trì trong 1 turn. (hiệu ứng này cần giãn cách 2 turn mới được kích hoạt tiếp.)
5-Star Khi tấn công, ATK tăng 12%, khiến lực di chuyển của địch giảm đi 3. Duy trì trong 1 turn. (hiệu ứng này cần giãn cách 2 turn mới được kích hoạt tiếp.)
6-Star Khi tấn công, ATK tăng 15%, khiến lực di chuyển của địch giảm đi 3. Duy trì trong 1 turn. (hiệu ứng này cần giãn cách 1 turn mới được kích hoạt tiếp.)

Mở bonds DEF : Lance

Mở bonds ATK : Ledin

Đồ và phụ ma Tham Khảo :

Bài trướcLiffany
Bài tiếp theoSilverwolf