Chris

508

Thiên Phú

2-Star Sát thương gây ra tăng thêm 10%. Sau khi tấn công, giải trừ 1 debuff cho 1 đồng minh trong 1 ô xung quanh à thêm 1 buff ngẫu nhiên.
3-Star Sát thương gây ra tăng thêm 12%. Sau khi tấn công, giải trừ 1 debuff cho 2 đồng minh trong 1 ô xung quanh và thêm 1 buff ngẫu nhiên.
4-Star Sát thương gây ra tăng thêm 14%. Sau khi tấn công, giải trừ 1 debuff cho 2 đồng minh trong 2 ô xung quanh và thêm 1 buff ngẫu nhiên.
5-Star Sát thương gây ra tăng thêm 17%. Sau khi tấn công, giải trừ 1 debuff cho 3 đồng minh trong 2 ô xung quanh và thêm 1 buff ngẫu nhiên.
6-Star Sát thương gây ra tăng thêm 20%. Sau khi tấn công, giải trừ 1 debuff cho 4 đồng minh trong 2 ô xung quanh và thêm 1 buff ngẫu nhiên.

 

Mở bonds ATK : Ledin

Mở bonds DEF : Lance

Đồ và phụ ma tham khảo :

SSR suggestions (support)
Gift of Eternal Life
HP: 583 INT: 85
Goddess’s Left Hand
HP: 437 INT: 107
Tennyo’s Headdress
HP: 364 MDEF: 65
Yggdrasil Wreath HP: 364 MDEF: 64
Last Rites
HP: 509 DEF: 59
Tennyo’s Robe
HP: 583 DEF: 54
Goddess Tear
INT: 75 MDEF: 43
Dimensional Jewel
HP: 509 INT: 75
SSR suggestions (Mage)
Gate of Truth
HP: 583 INT: 85
Queen’s Staff
HP: 582 INT: 85
Tennyo’s Headdress
HP: 364 MDEF: 65
Soul Stealer Headdress
HP: 364 MDEF: 65
Last Rites
HP: 509 DEF: 59
Tennyo’s Robe
HP: 583 DEF: 54
Dimensional Jewel
HP: 509 INT: 75
True Cross
HP: 509 INT: 75
SR suggestions
Crystal Hammer
HP: 363 INT: 65
Adventurer Hat
HP: 311 MDEF: 38
Green Leaf Coat
HP: 414 DEF: 32
Truth Pendant
HP: 363 INT: 49

 

Bài trướcZerida
Bài tiếp theoEgbert